تاريخ انتشار عنوان مقاله رديف
1365/03/00 كيفيت تحصيل دليل در حقوق جزاي فرانسه 21
1344/12/00 بحثي در ماده 430 مكرر اصول محاكمات جزائي 22
1343/04/00 دعوي مدني در دادگاه جزا 23
1377/10/00 بيانه هاي الجزاير : يك دريچه ، چند نگاه 24
1343/12/00 نهمين كنگره بين المللي حقوق جزا 25
1343/12/00 نكات برجسته قانون جزاي جديد سوئد 26
1377/07/00 قواعد تفسير قوانين جزائي 27
1329/12/00 حقوق جزاي بين المللي 28
1379/09/00 پدوفيلي در حقوق جزاي اسلامي و حقوق بين المللي 29
1378/08/00 قانون جزائي فرانسه - قسمت دوم 30
1331/08/00 در منجزات مريض 31
1332/08/00 ترجمه گارو - حقوق جزا - مقدمه 32
1377/04/00 تاثير زمان ومكان بر قوانين جزائي اسلام 33
1374/00/00 درآمدي بر پيش نويس قانون بين الملل جزا 34
1379/08/00 قانون جزائي فرانسه (قسمت هفتم) 35
1352/05/00 محدوده حقوق جزا درمكان و تحولات نوين درقانون جزاي عمومي 36
 

تاريخ انتشار عنوان مقاله رديف
1358/00/00 قيمومت جزائي و اولين نتايج آن (1) 1
1358/00/00 حقوق جزاي عمومي اسلام 2
1377/10/00 بررسي قاعده (منع تعقيب مجدد) در حقوق جزاي بين الملل و حقوق جوامع اروپا 3
1380/06/00 تخريب اموال تاريخي و فرهنگي در حقوق جزاي ايران 4
1370/04/00 مسئوليت جزائي اطفال و مجانين در قانون راجع به مجازات اسلامي 5
1375/07/00 توبه و نقش آن در سقوط مجازات از ديدگاه حقوق جزاي اسلامي 6
1380/01/00 خليج فارس - نگاهي به ادعاهاي امارات متحده عربي نسبت به جزاير ايراني تنب و ابوموسي 7
1341/02/00 اصلاح قانون جزا در اتحاد شوروي 8
1355/12/00 ماجراي يك دادرسي در فرانسه سال 1358 ( بحثي در اطراف كيفيات مخففه و رابطه روان پزشكي با دادرسي جزائي) 9
1351/12/00 اعاده حيثيت محكومين در سيستم جزائي ژاپن 10
1343/10/00 بحثي در مادة 2 الحاقي باصول محاكمات جزائي 11
1335/02/00 آيا با گذشت كميسيون ارز مي توان تعقيب جزايي متخلفين ارزي را موقوف نمود ؟ 12
1375/10/00 بررسي تحولات حقوق جزاي فرانسه در قانون اخير 13
1375/10/00 تقسيط جزاي نقدي 14
1373/07/00 آيا جهل به قانون رافع مسئوليت جزائي است؟ 15
1364/06/00 گفتاري درباره (اجزاء) 16
1352/02/00 دگرگونيهاي نوين در قانون جزاي سوئيس 17
1375/12/00 مقررات جزايي ايران در مورد مالكيت معنوي 18
1355/09/00 كيفر در حقوق جزاي شوروي 19
1364/12/00 موقعيت خطاي جزائي در اثبات مسئوليت كيفري
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۴ بهمن۱۳۸۷ساعت ۲۳:۳۴ بعد از ظهر  توسط  پورقهرمانی   |